ÓEsEsEqsEqs̕sY-Y-

qs-ct
̂ݗct 4-1-1
ؕۈ牀 5-22-5
Rۈ牀 R5-15-2
Óۈ牀 rq2-11-9
qct q3-1-17
}Act q6-8-47
aw@ct v2-2-1
񐀎qct v4-14-15
Ԉ 1-21-10
otۈ牀 v2-7-2